What would you like to experience?

Month: August 2023

ย้อนรอยประวัติทางรถไฟสายมรณะ มรดกแห่งสงครามที่ไม่อาจลืมเลือน

ย้อนรอยประวัติทางรถไฟสายมรณะ มรดกแห่งสงครามที่ไม่อาจลืมเลือน

รถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทางญี่ปุ่นต้องการสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อไปยังพม่า

BOOK
NOW
CLOSE
Check-in
Check-out
1
2
0
0-6 yrs.
BOOK NOW