What would you like to experience?

分类: 未分类

ย้อนรอยประวัติทางรถไฟสายมรณะ มรดกแห่งสงครามที่ไม่อาจลืมเลือน

ย้อนรอยประวัติทางรถไฟสายมรณะ มรดกแห่งสงครามที่ไม่อาจลืมเลือน

รถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทางญี่ปุ่นต้องการสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อไปยังพม่า

1 2
现在
预订
报到
查看
1
2
0
0-6 yrs.
现在预订