วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ทางด้านธรรมชาติบำบัดแก่ผู้เข้าอบรม
ประโยชน์
                - รู้จักวิธีบำบัดการล้าของดวงตาและใบหน้า หลังใช้คอมพิวเตอร์
                - รู้จักวิธีบำบัดอาการปวดเมื่อยตามข้อต่างๆ ที่เกิดจากการนั่งทำงานไม่เหมาะสม
                - รู้จักการใช้วิธีของธรรมชาติมาบำบัดแทนการใช้ยาเคมี
ตารางกิจกรรม (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
09.00 น. ลงทะเบียน
10.00 น. ฟังบรรยายธรรมชาติบำบัดขจัดออฟฟิศซินโดรม
10.30 น. อาหารว่าง
11.00 น. ฟังบรรยายธรรมชาติบำบัดขจัดออฟฟิศซินโดรม (ต่อ)
11.30 น. กิจกรรมนวด 5 ท่า แก้ 5 อาการ
                - นวดกดจุดคลายเครียด
                - นวดกดจุดฝ่าเท้าตัวเอง
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.30 น. ผ่อนคลายความเครียดระดับลึก
                บำบัดใบหน้าและดวงตาด้วยน้ำพลังแม่เหล็กและสมุนไพรไทย
14.30 น. อาหารว่าง
14.50 น. นวดแก้อาการ/ประคบสมุนไพร
17.00 น. แช่น้ำแร่อุ่นบำบัด
18.00 น. อาหารเย็นและพักผ่อน

วันที่สอง
06.00 น. ตื่นนอน
06.30 น. โยคะรักษาโรค
08.00 น. อาหารเช้า
09.00 น. ฟังบรรยายอาหารบำบัดโรคออฟฟิศซินโดรม
                - สาธิตการทำอาหารจากเมล็ดงอกเพื่อเพิ่มความจำ
                - สาธิตการทำน้ำเอ็มไซม์สมุนไพร
10.30 น. อาหารว่าง
11.00 น. สมาธิมันตรา / วางหินร้อนบำบัด
                - สรุปโปรแกรม ถาม-ตอบปัญหา
12.00 น. อาหารกลางวันและเดินทางกลับ

รวมบริการ
1. ห้องพักที่โฮมพุเตยริเวอร์แคว 1 คืน (ห้องละ 2 คน)
2. อาหารตามที่ระบุ
3. วิทยากร

ราคาท่านละ
คนละ 4,300 บาท (ไม่รวมค่ายานพาหนะ)
คนละ 5,350 บาท (รวมค่ายานพาหนะ)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 800 บาท